Trochę historii o pochodzeniu

( historia de los derechos humanos)

 

Pojęcie prawa ludzi bardzo się rozwinęło w ostatnim czasie. Termin "Prawa Człowieka" pochodzi z XVIII wieku, choć idea powstania jest znacznie starsza.

 

W całej historii idea praw człowieka przeszła kilka etapów. . Jej powstanie miało miejsce 26 sierpnia 1789 roku, kiedy francuskie zgromadzenie konstytucyjne jednomyślnie zagłosowało za podstawowymi prawami przyznawanymi obywatelowi.

 

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela” składała się z siedemnastu artykułów, odnoszących się do istotnych spraw. Stworzyła wysoce ważne i konieczne zmiany w historii ludzkości, ale deklaracja nie była wykonana solidnie, między innymi dlatego, że nie uwzględniała praw kobiet.

 

Niemniej deklaracja usprawniła tworzenie kliku stosownych praw obywatelskich, jak na przykład polityczną i społeczną równość, prawo do własności, prawo do wolności słowa i prasy, itp. To zapoczątkowało pierwsze pokolenie ludzi posiadających prawa do prywatności i dzięki temu osłabiło pozycję absolutyzmu w polityce monarchii.

 

Drugi etap o prawach człowieka został opracowany w wyniku nowych ideologii i struktur społecznych, takich jak komunizm i rewolucja przemysłowa. Nowe wartości stały się istotne w życiu człowieka, jak również wzrost ekonomicznej i kulturowej pozycji społecznej. Człowiek w tym okresie potrzebował zaangażowania w rozwój społeczeństwa co oznaczało, że grupom jako takim musiały być przypisane prawa.

 

To były bardzo ważne kroki w dążeniu do polepszenia praw człowieka. „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka” podpisana przez Narody Zjednoczone 10.12.1948 r. była na pewno największym krokiem do postępu. Podobnie jak „Powszechna Deklaracja Praw Dzieci” (1959), „Konwencja o prawach politycznych kobiet” (1954), „Konwencja o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet” (1979) lub też „Konwencja w

sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania” (1984) miały ogromne znaczenie w przyniesieniu postępów związanych z Prawami Człowieka.

 

Ostatnio ludzie coraz częściej stawiają przed sobą nowe wyzwania dzięki którym znajdują wiele odpowiedzi. Trzecia generacja praw człowieka angażuje teraz prawa ochrony środowiska, ekonomiczny rozwój wszystkich ludzi, prawo pokoju itp., które są potrzebne do rozwiązywania problemów.

 

Potrzeby społeczeństwa rosną, ludzie domagają się lepszych warunków życia. Efekt praw człowieka nie może być stosowany tylko do ludzi o białym kolorze skóry, ale teraz muszą to być też kobiety, dzieci i wszystkie rodzaje kultur. Oprócz tego, że mają one zastosowanie do ochrony środowiska i postępów w utrzymywaniu pokoju, niezbędne są też środki aby zapewnić równie wysoki standard życia dla wszystkich ludzi.

 

Organizacja AINDESOS działa w zgodzie z trzecią generacją praw człowieka i stara się wprowadzać i angażować w prawa kobiet, dzieci, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w codziennym życiu.

 

 

Cele organizacji AINDESOS

(można je znaleźć w regulaminie naszej organizacji)

(Nuestros fines)

 

Art. 6. – Cele

 

 1. Głównym celem organizacji AINDESOS jest reprezentowanie wszystkich jej członków co odnosi się do każdego, bez wyjątków, nawet ze względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, rodzaj poglądów politycznych, lub jakiejkolwiek innej okoliczności.

 2. Połączenie wszystkich kultur, gron etnicznych i religii w celu rozpowszechniania i wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie kultury, edukacji, sztuki i innych tematów. Ma to na celu stworzenie portalu dla użytkowników i odwiedzających w celu stworzenia w sposób zrównoważony tolerancji, pokoju i środowiska demokratycznego.

 3. Poświęcenie w celu wsparcia procesu integracji.

 4. Godne reprezentowanie naszych członków i promowanie praw wszystkich ludzi.

 5. Mediacja jako sposób na pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

 6. Badanie, publikowanie i rozpowszechnianie informacji na temat zagadnień związanych z międzykulturowością.

 7. Ułatwianie działań w celu ujawniania istotnych wartości i sposobów zachowania w celu politycznego wspierania międzykulturowości kulturowo i ekonomicznie,

 8. Nawiązywanie relacji z innymi organizacjami lub stowarzyszeniami w celu współpracy na podstawie krajowych i międzynarodowych praw w zakresie mediacji.

 9. Życie w pokoju międzykulturowym

 10. Interweniowanie w sytuacji gdy mediacje międzykulturalne prowadzą do konfliktu.

 11. Zapobieganie rozwojowi konfliktów wynikających z międzykulturowego współistnienia. Powinniśmy wiedzieć jak zapobiegać praktykom prowadzącym do postawania konfliktów i zgłaszać je policji.

 12. Promowanie w celu zrównoważonego zachowania w zakresie ochrony środowiska.

 13. Promowanie integracji jak również społeczne i kulturowe wsparcie dla imigrantów i uchodźców, aby pomagać im w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku społecznym i pomóc im wrócić do autonomii.

 14. Oferta platformy informacji i orientacji jak również mediacji rodzinnej dla wszystkich imigrantów i uchodźców oraz ułatwianie im kontaktu.

 15. Pomoc w budowaniu świadomości społecznej na temat przyszłości, która stanowi kulturowość. Promocja modeli edukacyjnych dla ustalenia kompetencji międzykulturowych w społeczeństwie. W celu realizacji wzajemnej tolerancji i solidarności do wspierania wzajemnego poszanowania wszystkich kultur poprzez wymiany i wspieranie dialogu niniejszym opracowanie demokratycznego społeczeństwa opartego na równości międzykulturowej.

 16. Wspieranie stosunków międzykulturowych i pomoc ludziom w zrozumieniu wspólnej integracji.

 17. Likwidowanie miejsc, które utrudniają rozwój społeczny mniejszości narodowych.

 18. Motywacja poprzez udział młodzieży i dorosłych w organizowanych przez nas warsztatach.

 19. Współpraca z innymi podmiotami przeznaczonymi do likwidacji działalności, która prowadzi do marginalizacji mniejszości etnicznych, rasizmu i ksenofobii lub które z drugiej strony pracują dla funkcjonalnej integracji i różnorodności we wszystkich kulturach.

 20. Promowanie sportu jako sposobu integracji z uwzględnieniem współpracy, które realizują wspólny cel w dążeniu do spójności międzykulturowych grup.

 21. Wspieranie rozwoju globalnego.

 22. Organizowanie spotkań i konferencji jako sposobu edukacji, dyskusji i debat związanych z tematami odnoszącymi się do międzykulturowości, edukacji, kultury, itp.

 23. Podporządkowanie się wymaganiom urzędników odnośnie naszych członków w stowarzyszeniu, a także zwracanie się o pomoc o środki zaradne do rozwiązywania społecznych, kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, zawodowych i środowiskowych problemów społecznych.

 

 

 

Do osiągnięcia naszych celów będą wprowadzone następujące działania:


1.- Konferencje o funkcjonalnym współistnieniu i inny rodzaj koniecznych działalności aby osiągnąć wyżej wymienione cele. Współpraca z innymi powszechnymi, europejskimi, narodowymi, autonomicznymi, regionalnymi i lokalnymi instytucjami, które wydają się do tego odpowiednie.

2.- Warsztaty i programy zmierzające do unikania wyzyskowi w pracy oraz ukierunkowane w stronę zapobiegania ułomności umiejętności pisania i czytania w programach kulturowych.

3.- Rozwój projektów mających na celu likwidację problemów uzależnień poprzez ich wskazanie i omówienie uniemożliwiających zdrowe życie.

4.- Warsztaty dające pełną integracje studentów z innych krajów w codziennym szkolnym życiu.

5.- Zajęcia sportowe w szkołach z międzykulturowymi drużynami.

6.- Projekt dążący do świadomości międzykulturowej.

7.- Projekty uświadamiające co to jest środowisko naturalne.

8.- Projekty o międzynarodowej współpracy, koedukacji, integrowaniu i zapobieganiu nieobecności w szkole.

 

 

Obszary działania:

(areas de intervención)

 

- kobiety

- dzieci i nieletni

- zdrowie

- edukacja i orientacja w pracy

- środowisko

- edukacja

- otoczenie

- imigracja

 

Wyścig ( klasyfikacja ludzi)

 

Termin wyścig służy do podziału jednego gatunku na kilka grup o podobnych cechach dziedzicznych. Zwykle jest stosowany w odniesieniu do zwierząt, natomiast w przypadku człowieka zdania są podzielone, jeśli termin „rasa” w ogóle istnieje. Koncepcja klasyfikacji ludzi na rasy pojawiła się w Europie w XVI wieku. Termin ten był używany aż do wieku XX jako narzędzie rasizmu i europejskiego imperializmu tej epoki. Klasyfikacja ze względu na cechy biologiczne takie jak: kolor skóry i pewne cechy twarzy. Pojęcie rasizmu zostało zniesione po II wojnie światowej. Wtedy już niektórzy naukowcy twierdzili, że ludzkość nigdy nie miała możliwości prawdziwej formy wyścigu, ponieważ miała mieszane uczucia ze względu na poczucie mobilności i towarzyskości. Obecnie wprowadzone pojęcie rasy w odniesieniu do ludzi wzbudza polemiki, u tych którzy uważają, że nie może być używane w ten sposób bo różnice genetyczne między ludźmi są zbyt drobne, aby pojęcie rasy miało sens. Ten punkt widzenia na to pojęcie wywołał nieunikniony konflikt z osobami, które stosują rasizm w życiu. Od 1940 roku naukowcy odrzucali pojęcie rasy, gdyż nie byli wstanie odróżnić niektórych istotnych cech danej rasy. Ponadto, stwierdzili, że zastosowanie pojęcia rasy ludzkości nie miałoby znaczenia taksonomicznego i precyzyjnego, ponieważ "rasa" zmienia się w zależności od kultury ludzi. Jest to reakcja na biologiczne zdeterminowanie prowadzące do segregacji i dyskryminacji rasowej. Naukowcy jak i antropolodzy stwierdzili w 1960 roku, że ludzkość prowadzi tylko jeden wyścig, który dzieli się na różne grupy etniczne. Była to praca antropologa Franza Boa, a później wraz z Claude Lévi-Strauss były prowadzone bardzo ważne badania nad nadchodzącymi tendencjami etnocentrycznymi związanymi z kulturą. Pod koniec 1950 roku UNESCO zastąpiło słowo „rasa” na „grupy etniczne”, ponieważ pojęcie „rasa” było mylące, nieprecyzyjne i nienaukowe. Antropolodzy znaleźli dziś lepszy sposób rozróżniania biologicznych cech etnicznych i kulturowych.

 

 

 

 

Projekt zapobiegania dyskryminacji w szkole.

( Prevención de conductas discriminatorias en el Entorno educativo)

 

Oferujemy warsztaty dla uczniów aby pomóc im w radzeniu sobie z międzykulturowymi konfliktami.

 

 

Nazwa projektu :

Zapobieganie dyskryminacji w szkołach

 

Obszar interwencji :

klasy 12/08 w szkołach w prowincji Granada

 

Cel :

Służymy pomocom uczniom z różnych kultur etnicznych, grup i religii, aby polepszyć relacje między nimi.

 

Cel warsztatów :

Zapobieganie dyskryminacji w szkołach

 

treści :

wzajemna tolerancja różnych grup etnicznych

równość płci

solidarność wśród uczniów

uwrażliwianie na kulturowe i osobiste wartości

 

struktura warsztatów :

Organizacja – 10 min

Program dwufazowy trwający 45 minut

a) Faza pierwsza: debata i nauka - przedstawienie pewnych sytuacji

z punktu widzenia uczniów,

b) faza druga: zadania grupowe, w tym przedstawienie problemu i

rozwiązanie go - 25 minut przedstawiania wniosków

 

procedury :

ocena i współpraca z poszczególnymi klimatu??????????????????? w każdej klasie

- pokazanie sposobów na wzajemne relacje wobec siebie, które są oparte na przykładach

- ogólne podejście do rozwiązywania konfliktów

 

 

 

Wymagana jest obecność dwóch wychowawców, jak również potrzeba przedstawiania materiałów dostarczanych przez organizację.

Warsztaty powinny być organizowane w auli.

______________________________________________________________

 

Ponadto, oprócz "Projektu zapobiegania dyskryminacji zachowań w szkołach", AINDESOS oferuje osiem różnych rodzajów warsztatów.

Dobór uczniów z poszczególnych przedziałów wiekowych, najlepiej aby te decyzje były podejmowane wspólnie ze szkołą.

 

 

 

 

Warsztaty :

1) Przedstawienie AINDESOS - Co to ? jaka jest nasza praca i jakie są jej cele?

 

2) dyskryminacja, rasizm i Prawa Człowieka

 

3) prawidłowe podejście do konfliktów - przedstawienie wzajemnych zachowań

 

4) Ksenofobia - dokument

 

5) Empatia, a umiejętności społeczne

 

6) skutki spożycia alkoholu i papierosów na wyniki w szkole

 

7) ochrona środowiska - problemy i odpowiednie podejścia

 

8) Dyskryminacja płci Przy pomocy edukacyjnych dynamik, dyskusji i informacji. Nasze warsztaty mają na celu stworzenie lepszego zrozumienia praw człowieka, równości, wielokulturowości i problemów środowiska naturalnego. Wzajemna akceptacja i życzliwość są ważnymi czynnikami wzmocnienia poczucia własnej wartości przez studentów i stworzenie większej podstawy do tolerancji innych ludzi, opinii i kultur. Programy edukacyjne dostosowane są do każdej klasy. Od klasy szóstej do ósmej skupiamy się na szacunku do siebie samego, ponieważ jest to podstawa zaufania innych. Uczniowie mają nauczyć się wyrażać swoje myśli i uczucia, aby w ten sposób skutecznie uzyskać solidne podstawy do tolerancji. Niepewność jest jednym z najważniejszych przyczyn dyskryminacji i staramy się wzmocnić wzajemne zaufanie między uczniami i ich kompetencje w zakresie komunikacji aby zapobiegać dyskryminacji. Od klasy dziewiątej do dwunastej łączymy ze sobą odpowiednie osoby, aby stawiły czoła dzisiejszym problemom i próbowali mobilizować wszystkich uczniów do refleksji nad ich zachowaniem. Staramy się dowiedzieć, skąd pochodzą nieporozumienia, frustracje i dyskryminacja. Celem jest dyskusja, porównywania i odzwierciedlenia wartości każdego ucznia. AINDESOS chce wspierać uczniów w życiu zgodnie z ich osobistymi wartościami i prowadzić spokojne życie w społeczeństwie, które coraz bardziej jest pod wpływem międzykulturowości. ________________________________________

 

Projekt zapobiegania dyskryminacji w szkołach

 

(Proyecto:. Prevención de conductas discriminatorias en el Entorno educativo)

 

Treść:

 

 

1. WSTĘP

2. PODSTAWY

3. CELE

4. OGÓLNE CELE

5. DALSZY CEL

6. PODEJŚCIE

7. PODSUMOWANIE

 

1. WSTĘP:

Celem organizacji AINDESOS jest praca dla społeczeństwa, aby żyć w pokoju w międzykulturowym środowisku. Od dłuższego czasu społeczeństwo stale się miesza, a tym samym wszystkie kultur wpływają na siebie. Stąd międzykulturowość stała się ważnym czynnikiem w życiu narodów. Z naszego punktu widzenia może bardzo wzbogacić każdego w zakresie kultury, ale także w poglądach politycznych.

Międzykulturowość, asymilacja i wielokulturowość są to trzy podstawowe warunki do dalszego wyjaśnienia naszego projektu.

 

Międzykulturowość, jako termin odnosi się do wszelkich aspektów szacunku interakcji między kulturami w tym samym kraju lub regionie. Wpływa on na odpowiednie słownictwo, polityki i ich styl życia. Międzykulturowość dla naukowców jest bardzo interesująca, ponieważ może pomóc rozwiązać istniejące problemy między kulturami, a także w walce z dyskryminacją mniejszości w kraju. W "Science of Education" w ten sposób stał się ważnym ze względu na konieczność "edukacji globalnej".

 

Według UNESCO (1982) "kultura" jest tym, co daje ludziom możliwość do bycia krytycznym i racjonalnym. Podstawą do stwierdzenia, że tożsamości w kontekście społeczeństwa integruje grupy.

 

Wielokulturowość to wiara i praktyka, która daje równe szanse każdemu z nas, z różnych kultur. Jest to również współpraca na poziomie politycznym na równych prawach, bez aspirujących rodzajów wpływów na siebie.

 

Asymilacja to proces jednego narodu, który staje się częścią społeczności i kultury poprzez dostosowanie niektórych elementów. Najczęściej jest to mniejszość, a zazwyczaj traci niektóre lub nawet wszystkie cechy kulturowe, jak na przykład język lub dialekt.

 

AINDESOS chce pośredniczyć między kulturami i stworzyć lepsze zrozumienie siebie nawzajem. W tym zakresie współpracujemy z różnymi szkołami i organizujemy warsztaty edukacyjne.

 

Istnieją różne sposoby na Międzykulturową mediację . Pierwszym z nich jest mediacja między dwiema osobami z tego samego środowiska. Drugim jest zapobieganie i utrudnianie możliwym konfliktom poprzez edukację na odpowiednie tematy. Trzecią możliwością jest odzwierciedlanie dotychczasowych konfliktów, które pojawiły się z powodu uprzedzeń, dyskryminacji i nieporozumień, a tym samym zapobiec przyszłym konfliktom.

 

 

2. PODSTAWY

 

Na skutek migracji, nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej zróżnicowane i AINDESOS chce przyczynić się do ochrony równych praw dla każdego człowieka.

Nasze projekty tworzenia świadomości o międzykulturowości i problemy z tym związane.

 

Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badań w szkołach, z którymi współpracujemy na potrzebę naszej pracy. 2178 uczniów wzięło udział w badaniu.

Wynik jest następujący:

 

Czy uważasz, że istnieją rasy, które są lepsze od innych?

Tak: 11%. Nie: 89% .

Według 11%, które wybrały: tak "nasza kultura jest lepsza od innych". Pokazało nam to, że prawdopodobnie część uczniów nie rozróżnia słów "kultura" i "rasa".

 

Czy wolisz, aby cudzoziemcy wrócili do swoich krajów?

Tak: 43%. Nie: 57%.

Według tych, którzy zaznaczyli Tak, „obcokrajowcy zajmują stanowiska pracy, o które my się ubiegamy”. Ponadto, "powinniśmy pomóc naszym rodakom: kobietom i mężczyznom, a nie obcokrajowcom. Te wybory pokazały nam, że migracja jest tylko sposobem na "korzystanie z wolności osobistej", i że "każdy ma prawo robić, co chce".

 

Czy uważasz, że imigranci powinni dostosować się do naszej kultury?

Tak: 83%. No: 17%.

 

 

 

Z którym z poniższych stwierdzeń się Pan zgadza?

Studenci - którzy pochodzący z innych krajów stanowią niższy poziom klasy – 85%

(Wypada badanych studentów umieścić w szkołach językowych na jednym poziomie)

- Czy czujesz, że Hiszpania przeżywa bardzo wysoki poziom imigracji - 72%

(Uczniowie nie biorą pod uwagę faktu, że Hiszpanie również emigrują w celu zarobku)

.- Kultura arabska jest przyczyną większości konfliktów - 87%

(Studenci nie widzą różnicy między islamem, często jednak widzą w mediach programy odnośnie kultury arabskiej)

- Nie ma zbyt wielu Chińczyków - 95%

(Odpowiedzi uczniów pokazują, że przeludniony jest świat, ale nie Hiszpania)

Imigranci są odpowiedzialni za długie kolejki do lekarza - 90%

(Statystyki pokazują, że nadużywanie usług medycznych przez rdzennych mieszkańców powoduje wydłużanie kolejek)

(Dzięki badaniom studentów widzimy stereotypowe struktury i sposób myślenia, które mogą być spowodowane przez brak wiedzy na temat poszczególnych zagadnień. AINDESOS chce udostępnić wiedzę w ten sposób do zapobiegania dyskryminacji i konfliktów kulturowych.)

 

 

3.CELE:

 

3.1 To utworzyć powiązanie między wszystkimi różnorodnymi kulturami, grupami etnicznymi i religiami, w celu ekspozycji, rozpowszechniania i wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie kultury, edukacji, sztuki i innych tematów. Ma to na celu stworzenie platformy dla członków i osób odwiedzających w celu stworzenia w sposób zrównoważony tolerancji i demokracji.

3.2 W celu przyczynienia się do spokojnej przyszłości oraz współistnienia międzykulturowego poprzez wspieranie imigrantów w integracji naszego społeczeństwa .

3.3 W celu zbadania, publikowania i rozpowszechniania informacji o tematyce związanej z międzykulturowością.

3.4 W celu ułatwienia działań, które ujawniają istotne wartości i sposoby zachowania w celu wspierania społeczeństwa międzykulturowego politycznie, gospodarczo i kulturowo.

3.5 Aby spokojnie żyć w międzykulturowym społeczeństwie.

3.6 Wspieranie sytuacji, w których międzykulturowe mediacje są idealnym środkiem do rozwiązywania konfliktów.

3.7 W celu uniknięcia powstawania lub rozwoju konfliktów w międzykulturowym społeczeństwie. Jeżeli wiemy o działalności lub praktykach, które wywołują konflikty, zgłaszamy sprawcę policji.

3.8 Aby pomóc w budowaniu świadomości społeczeństwa na temat przyszłości, która będzie stanowić międzykulturowość. Promowanie modeli edukacyjnych dla ustalenia kompetencji międzykulturowych w społeczeństwie. W celu realizacji wzajemnej tolerancji i solidarności, do wspierania wzajemnego poszanowania wszystkich kultur poprzez wspieranie wymiany i dialogu i niniejszym rozwoju demokratycznego społeczeństwa międzykulturowego opartego na równości.

3.9 W celu wspierania stosunków międzykulturowych i pomoc w integracji spójnej oferty edukacyjnej dla wszystkich ludzi.

 

 

 

4. OGÓLNE CELE:

 

- Stworzenie efektywnej platformy wymiany i promowania praw człowieka.

- Wspieranie imigracji przy pomocy wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy z AINDESOS.

- Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i walce o każdego człowieka, aby umieć zaargumentować swoje stanowisko.

- Aby stworzyć świadomość wzajemnej tolerancji.

- Aby zapewnić dostęp wszystkich obywateli do edukacji na temat kultury, dyskryminacji i praw człowieka.

- Wspieranie wymiany wiedzy na temat wszystkich kultur i ich języków, aby wzajemne zrozumienie między kulturami było łatwiejsze.

- Promowanie równości płci.

- Organizowanie projektów, które pomagają zaakceptować i zrozumieć różnice między kulturami.

- Wspieranie współpracy międzykulturowej.

- Aby pomóc w organizacji ośrodków wsparcia dla imigrantów.

- Promowanie zrównoważonego zachowania w celu ocalenia planety i środowiska.

- Wspieranie praw kobiet.

 

5. DALSZY CEL

 

- Nauka zachowań społecznych.

- Przyczynianie się do psychicznego i fizycznego bezpieczeństwa każdego człowieka.

- Aby zminimalizować empatię i samokrytykę ludzi, z którymi współpracujemy w celu stworzenia spokojnego środowiska.

- Aby podkreślić znaczenie partycypacji społecznej.

- Stworzenie platformy wymiany doświadczeń.

- Aby wyjaśnić zachowania struktur, które pojawią się w edukacji przez co tworzymy nasze warsztaty.

- Dostarczenie informacji o konsekwencjach i problemach procesów migracyjnych i wspieranie dialogu między kulturami.

 

 

6. PODEJŚCIE

 

Udział każdego ucznia oraz interakcji w klasie jest podstawą każdego warsztatu. Indywidualne uczestnictwo umożliwia wychowawca na ustosunkowanie pytań i potrzeb uczniów.

Łatwiejsze zrozumienie pewnych kwestii, AINDESOS uważa, że warsztaty powinny przede wszystkim być inspirowane i ukierunkowane przez studentów. W związku z tym również korzystanie z różnych narzędzi na naszych warsztatach, na przykład PowerPoint i rzutniki, aby zilustrować problem, artykuły z gazet i statystyki do udowodnienia faktów, nauka w grupach dyskusyjnych w celu odzwierciedlenia tematów i badań, filmów i oceny wniosków warsztatów.

 

 

7. PODSUMOWANIE

 

Badanie wykazało, że studenci często nie posiadają gruntownej wiedzy o innych kulturach, migracji i wielokulturowości, która może prowadzić do konfliktów. Tylko z wykształceniem pod warunkiem, że wiedza umożliwia zachowanie pokoju - i szacunku współżycia w społeczeństwie. Tworzenie świadomości do międzykulturowości, w ten sposób, musi zacząć się już w szkole.

Spójna oferta edukacyjna dla wszystkich ludzi jest konieczna. Opiera się ona na trzech podstawowe funkcjach: edukacja, przejrzystość i stosowanie.

Wiemy, że ważne jest, aby dostosować warsztaty do szczególnych potrzeb każdej grupy studentów. W ten sposób staramy się na bieżąco aktualizować problemy przez cały czas. Jest to również dla nas bardzo ważne, aby postawić się w sytuacji uczniów, dzięki czemu możemy zobaczyć, gdzie dokładnie potrzebują więcej informacji, gdzie jeszcze mogą mieć wątpliwości. Dzięki naszej pracy staramy się przedstawić wartości takie jak równość, solidarność, wzajemny szacunek, tolerancja, wielokulturowość i zrównoważony rozwój.

 

 

AUTORZY

Noelia Aguilar Morillo

Carmen Mª Cabrera Alcalá

Studierte Psychopedagoginnen der

Universität von Granada.

2010-2011.

 

DORADCA:

MANUEL Morante Poyatos,

(Katedra AINDESOS)

 

 

 

Patrz " Powszechna Deklaracja Praw Człowieka "(1948); Artykuł 1 i 2

Patrz UNESCO 1982 r. "Deklaracja z Meksyku", "... kultura daje człowiekowi zdolność do refleksji nad sobą. Jest to kultura, która czyni nas specyficznymi ludźmi, racjonalnymi istotami, obdarzonymi krytyczną oceną i poczuciem moralnego zobowiązania. "

Patrz "Powszechna Deklaracja Praw Człowieka" Artykuł 13. : " Każdy ma prawo do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swego kraju. "

 

Patrz " Powszechna Deklaracja Praw Człowieka "Artykuł 27:" Każdy ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzyści. "

 

 

WARSZTATY O PROBLEMACH OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO TRWAŁOŚCI

 

„JAZDA NA ROWERZE”

 

1. PODSTAWY.

2. CELE.

2.1 OGÓLNE CELE.

2.2 DALSZY CEL.

3. TREŚĆ.

4. PODEJŚCIE.

5. OCENA.

6. PODSUMOWANIE.

 

 

 

 

1. PODSTAWY.

W czasie uprawiania sportu dzieci są w stanie wykorzystać ich całą energię do poznawania i zaprzyjaźniania się z innymi dziećmi. Sport jest sposobem do uczenia się i poznawania społeczeństwa, ponadto wzmacnia ich szacunek.

Obecnie wiadomo, że sport pomaga dzieciom na lepsze wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Według Światowej Organizacji Zdrowia sport pomaga ludziom poprawić jakość ich życia.

Ponadto, istnieje korelacja między sportem np.: jazdą na rowerze jako środkiem transportu, a świadomością dla środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

2. CELE.

Staramy się informować studentów o możliwości zrównoważonego transportu, aby pomóc budować świadomość na temat środowiska. Staramy się to osiągnąć poprzez organizowanie praktyk z rowerami i również w tym część informacyjną o problemach ekologicznych w naszym warsztacie.

2.1 OGÓLNE CELE.

1. Aby pomóc studentom poprawić koordynację ruchów ich części ciała.

2. Aby pomóc studentom osiągnąć lepszą równowagę poprzez sport.

3. Aby nauczyć jak zachowywać się odpowiedzialnie podczas jazdy rowerem na drodze.

4. Aby utworzyć świadomości na problemy środowiskowe i pokazać studentom ich możliwości pozytywnego wpływu lub wsparcia na ochronę środowiska.

5. Organizowanie gier i rywalizacja między zespołami.

6. Praktyka efektywnej współpracy w zespołach z uczniami.

7. Podkreślić znaczenia poszanowania środowiska naturalnego.

8. Pracy nad seksistowskimi stereotypami w sporcie.

9. Spełnianie potrzeb w różnych sytuacjach w klasach na naszych lekcjach.

10. Informuje o energii odnawialnej i podkreślenie jej znaczenia.

 

2.2 DALSZY CEL

Informując o zrównoważonym rozwoju chcemy pokazać, że ćwiczenia fizyczne mogą mieć wpływ na środowisko i pomóc studentom na osobistym, jak i społecznym podłożu.

Staramy się osiągnąć następujące cele.

1. Podkreślenie znaczenia ćwiczeń biorąc odpowiedzialność za swoje ciało i utrzymywanie go w dobrej kondycji.

2. Nauka jazdy na rowerze odpowiedzialnie i bezpiecznie.

3. Pomoc studentom w uzyskaniu lepszego krążenia krwi i większą elastyczność poprzez ćwiczenia.

4. Aby odzwierciedlić transport publiczny, jak również korzystanie z samochodów w zakresie wad i zalet.

5. Współpraca w grach między studentami.

6. W celu wsparcia osobistych relacji pomiędzy członkami zespołu.

7. Aby ustanowić zasady dla naszych projektów i działań. W ten sposób uczniowie mają się nauczyć, że przepisy, w sporcie jak w życiu, muszą być przestrzegane w celu osiągnięcia pokojowego współistnienia.

8. Aby pomóc studentom w zdobyciu szacunku poprzez sukces w sporcie.

9. Aby przedstawić nasze środowisko jako źródło siły i relaksacji.

10. Aby pomóc studentom realizować swoje umiejętności i mocnych stron w sytuacjach życiowych na podstawie sportu.

11. Aby oddać szacunek dla środowiska.

12. Aby podkreślić znaczenie środków bezpieczeństwa na drodze, jak na przykład kaski rowerowe.

13. Aby wyjaśnić budowę roweru w celu pomocy studentom w poradzeniu sobie z jego prawidłowym działaniem.

14. Pomoc uczniom w nauce jazdy na rowerze.

15. Aby pomóc studentom poznać charakter otaczający ich na rowerze.

 

3. TREŚĆ.

1 – Rower jako ekologiczny środek transportu.

2 - Określenie zasad korzystania z rowerów na drogach.

3 – Zasada działania roweru.

4 - Podkreślenie znaczenia bezpieczeństwa na drodze.

5 - W celu zbadania podstawowych zasad ruchu drogowego.

6 - W celu zbadania stabilności w odniesieniu do stylu życia.

7 – Szacunek i tolerancja w klasach.

 

4. PODEJŚCIE.

W naszej pracowni stosujemy zasadę, że student, który prowadzi lekcję z dziećmi stanowi ważny element warsztatu, a wychowawca tylko pośredniczy dla niezbędnych informacji jako podstawy. Dlatego używamy różnych narzędzi, w odniesieniu do różnych potrzeb wszystkich uczniów, wizualizację informacji oraz dostarczenia dowodów i inspiracji do dalszej dyskusji i refleksji.

5. OCENA.

Ocena na koniec każdego warsztatu pokazuje nam zrozumienie przez studentów danego tematu, ale także sposób ich doświadczenia w pracowni. Jest to środek do ciągłego doskonalenia naszej pracy, aby być w stanie prowadzić nasze informacje bardziej efektywnie.

 

6. W PODSUMOWANIE.

W czasach globalizacji jest coraz bardziej istotne aby uświadomić o zrównoważonym rozwoju i problemach ochrony środowiska jak dalej do odzwierciedlania stylu życia, na podstawie tych informacji. Każde działanie człowieka wpływa na środowisko naturalne, a nawet może mieć globalne skutki. Dlatego bardzo ważne jest, aby już rozpocząć informowanie dzieci w szkole. W ten sposób mogą zdobyć odpowiedzialność za swoje zachowanie teraz i w przyszłości.

Potrzebujemy studentów aby krytycznie spojrzeć na współczesny świat, w odniesieniu do środowiska naturalnego, globalizacji i różnorodności. W naszej pracy staramy się przekazać tolerancję w współpracy z zachowaniem wobec siebie szacunku, jako ważnej wartości dla społeczeństwa. Także staramy się uczyć stawiając na problemy zarówno osobiste jak i w życiu społecznym.

 

Przetłumaczyli:

Paweł Przybylski i Karolina Kin

Studenci Ochrony Środowiska

Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy

09.07.2011, Granada